Argolikos

Frachtschiff am Glameyer Stack am 15.5.2003

IMO-Nr.